استاندارد گسترونومی چیست؟

Gastronorm (GN) یک استاندارد اروپایی برای سینی و ظروف آشپزخانه و اندازه آنها است که معمولاً در سراسر دنیا در صنعت پذیرایی و صنایع غذایی حرفه ای و همچنین در بخش های خاصی از بازار پرمصرف مشاهده می شود.

اشتراک گذاری