ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3513
    پاسخ برای تیکت شماره 3503
    بسته شده